Cho dòng chữ ‘Lướt sang phải’ lướt sang phải. Mình đăng lại lần hai rồi đấy. Đề năm đó mình thi huyện.

Question

Cho dòng chữ ‘Lướt sang phải’ lướt sang phải.
Mình đăng lại lần hai rồi đấy. Đề năm đó mình thi huyện.

in progress 0
Josephine 4 tuần 2021-07-10T12:11:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:12:43+00:00

  uses crt;
  var st:string;
      x:word;
  label 1;
  begin
      clrscr;
      st:=’Luot sang phai’;
      write(‘ ‘);
      x:=2;
      1:
        gotoxy(x-1,wherey);
        write(‘ ‘);
        gotoxy(x,wherey);
        write(st);
        inc(x);
        delay(50);
      if wherey<=1 then
      goto 1;
  readln;
  end.

  0
  2021-07-10T12:12:52+00:00

  uses crt;
  var i:longint;
  begin
  clrscr;
     while i<=88 do
        begin
           inc(i);
           write(‘ ‘);
           gotoxy(i,1);
           write(‘Luot sang phai’);
           delay(50);
           clrscr;
           if i>88 then
              begin
                 gotoxy(i,1);
                 write(‘Luot sang phai’);
              end;
        end;
  readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )