Cho dung dịch ba(oh)2 lần dư vào dung dịch X chứa NH4 + SO4 2 – và NO3 – đun sôi nhẹ sau phản ứng thu được 11,65 gam kết tủa và 4,48 lít khí thoát ra

Question

Cho dung dịch ba(oh)2 lần dư vào dung dịch X chứa NH4 + SO4 2 – và NO3 – đun sôi nhẹ sau phản ứng thu được 11,65 gam kết tủa và 4,48 lít khí thoát ra ở điều kiện tiêu chuẩn tổng khối lượng gam muối phần X là

in progress 0
Josephine 16 phút 2021-09-07T10:14:52+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:16:36+00:00

  Đáp án:

   \(m_{muối}=14,6 gam\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(B{a^{2 + }} + S{O_4}^{2 – }\xrightarrow{{}}BaS{O_4}\)

  \(N{H_4}^ +  + O{H^ – }\xrightarrow{{}}N{H_3} + {H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{BaS{O_4}}} = \frac{{11,65}}{{233}} = 0,05{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{S{O_4}^{2 – }}}\)

  \({n_{N{H_3}}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{N{H_4}^ + }}\)

  Bảo toàn điện tích:

  \({n_{N{H_4}^ + }} = 2{n_{S{O_4}^{2 – }}} + {n_{N{O_3}^ – }}\))

  \( \to {m_{muối}} = {m_{N{H_4}^ + }} + {m_{S{O_4}^{2 – }}} + {m_{N{O_3}^ – }}\)

  \( = 0,2.18 + 0,05.96 + 0,1.62 = 14,6{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )