Cho dung dịch CH3COOTac dụng vừa đủ với 53 g dung dịch Na2CO3 a viết pthh b tính khối lượng CH3COOH cần dùng c tính thể tích CO2 sinh ra

Question

Cho dung dịch CH3COOTac dụng vừa đủ với 53 g dung dịch Na2CO3 a viết pthh b tính khối lượng CH3COOH cần dùng c tính thể tích CO2 sinh ra

in progress 0
Harper 1 năm 2021-10-06T15:43:09+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T15:44:22+00:00

  Đáp án:

  $a/$

  2CH3COOH + Na2CO3 –> 2CH3COONa + CO2 ↑ + H2O

          1                0,5                     1                  0,5          0,5

  $Na2CO3 = 53/106 = 0,5 (mol)$

  $b/ mCH3COOH = 1.60 = 60 (g)$

  $c/ VCO2 = 0,5.22,4 = 11,2 (l)$

  0
  2021-10-06T15:44:45+00:00

  Đáp án:

  $b,m_{CH_3COOH}=60g.$

  $c,V_{CO_2}=11,2l.$

  Giải thích các bước giải:

  $a,PTPƯ:$

  $Na_2CO_3+2CH_3COOH\xrightarrow{} 2CH_3COONa+H_2O+CO_2↑$

  $b,n_{Na_2CO_3}=\dfrac{53}{106}=0,5mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{CH_3COOH}=2n_{Na_2CO_3}=1mol.$

  $⇒m_{CH_3COOH}=1.60=60g.$

  $c,Theo$ $pt:$ $n_{CO_2}=n_{Na_2CO_3}=0,5mol.$

  $⇒V_{CO_2}=0,5.22,4=11,2l.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )