Cho dung dịch chứa 6,75 gam CuCl2 tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 15% a) Tính khối lượng kết tủa tạo thành b) Biết rằng dung dịch CuCl2 dùng cho p

Question

Cho dung dịch chứa 6,75 gam CuCl2 tác dụng vừa đủ với dung dịch AgNO3 15%
a) Tính khối lượng kết tủa tạo thành
b) Biết rằng dung dịch CuCl2 dùng cho phản ứng trên có nồng độ là 13,5% . Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối tạo thành sau phản ứng

in progress 0
Jade 1 năm 2021-08-16T01:35:48+00:00 1 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T01:37:25+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {m_{AgCl}} = 14,35g\\
  b)\\
  C{\% _{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = 5,56\% 
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  CuC{l_2} + 2AgN{O_3} \to Cu{(N{O_3})_2} + 2AgCl\\
  {n_{CuC{l_2}}} = \dfrac{m}{M} = \dfrac{{6,75}}{{135}} = 0,05mol\\
  {n_{AgCl}} = 2{n_{CuC{l_2}}} = 0,1mol\\
  {m_{AgCl}} = n \times M = 0,1 \times 143,5 = 14,35g\\
  b)\\
  {m_{ddCuC{l_2}}} = \dfrac{{6,75 \times 100}}{{13,5}} = 50g\\
  {n_{AgN{O_3}}} = {n_{AgCl}} = 0,1mol\\
  {m_{AgN{O_3}}} = n \times M = 0,1 \times 170 = 17g\\
  {m_{ddAgN{O_3}}} = \dfrac{{17 \times 100}}{{15}} = 133,3g\\
  {m_{ddspu}} = 50 + 133,3 – 14,35 = 168,95g\\
  {n_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = {n_{CuC{l_2}}} = 0,05mol\\
  {m_{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = n \times M = 0,05 \times 188 = 9,4g\\
  C{\% _{Cu{{(N{O_3})}_2}}} = \dfrac{{9,4}}{{168,95}} \times 100\%  = 5,56\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )