Cho dung dịch X gồm HNO3 và HCl có pH = 1. Trộn V ml dung dịch Ba(OH)2 0,025M với 100 ml dung dịch X thu được dung dịch Y có pH = 2. Giá trị V là:

Question

Cho dung dịch X gồm HNO3 và HCl có pH = 1. Trộn V ml dung dịch Ba(OH)2 0,025M với 100 ml dung dịch X thu được dung dịch Y có pH = 2. Giá trị V là:

in progress 0
Parker 4 tháng 2021-08-11T11:06:40+00:00 1 Answers 320 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T11:07:43+00:00

  Đáp án:

  \(V = 150ml\)

  Giải thích các bước giải:

  \({H^ + } + O{H^ – } \to {H_2}O\)

  \(\begin{array}{l}
  dd\,X:\\
  {\rm{[}}{H^ + }{\rm{]}} = 0,1M\\
  {n_{{H^ + }}} = 0,1 \times 0,1 = 0,01mol\\
  dd\,Y:\\
  [{H^ + }] = 0,01M\\
  {n_{{H^ + }d}} = 0,01 \times (0,1 + V)(mol)\\
  {n_{O{H^ – }}} = 0,01 – 0,01 \times (0,1 + V) = 0,009 – 0,01V(mol)\\
  {n_{Ba{{(OH)}_2}}} = \dfrac{{{n_{O{H^ – }}}}}{2} = \dfrac{{0,009 – 0,01V}}{2} = 0,0045 – 0,005V(mol)\\
  {C_{{M_{Ba{{(OH)}_2}}}}} = \dfrac{{0,0045 – 0,005V}}{V} = 0,025M\\
   \Rightarrow V = 0,15l = 150ml
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )