Cho đường thẳng (d) y = ( m-1).x +2m+1 tìm được và chứng tỏ giao điểm của đồ thị vừa tìm được với đường thẳng (d ‘) y=x+1 nằm trên trục hoành â) Tìm

Question

Cho đường thẳng (d) y = ( m-1).x +2m+1
tìm được và chứng tỏ giao điểm của đồ thị vừa tìm được với đường thẳng (d ‘) y=x+1 nằm trên trục hoành
â) Tìm m để đường thẳng (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -3 . Vẽ đồ thị hàm số với m vừa
b) Chứng tỏ (d) luôn đi qua điểm cố định với mọi m
c) Tìm m để khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d) đạt giá trị lớn nhất

in progress 0
Serenity 3 tháng 2021-09-24T02:06:49+00:00 1 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T02:08:43+00:00

  $$\eqalign{
  & \left( d \right):\,\,y = \left( {m – 1} \right)x + 2m + 1 \cr
  & a)\,\,d\,\,di\,\,qua\,\,\left( {0; – 3} \right) \cr
  & \Rightarrow – 3 = 2m + 1 \Leftrightarrow – 4 = 2m \Leftrightarrow m = – 2 \cr
  & b)\,\,y = mx – x + 2m + 1 \cr
  & \Leftrightarrow m\left( {x + 2} \right) – x – y + 1 = 0\,\,\forall m \cr
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x + 2 = 0 \hfill \cr
  – x – y + 1 = 0 \hfill \cr} \right. \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x = – 2 \hfill \cr
  2 – y + 1 = 0 \hfill \cr} \right. \cr
  & \Leftrightarrow \left\{ \matrix{
  x = – 2 \hfill \cr
  y = 3 \hfill \cr} \right. \cr
  & \Rightarrow \left( d \right)\,\,di\,\,qua\,\,\left( { – 2;3} \right)\,\,\forall m. \cr} $$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )