Cho đường thẳng $\rm d$ có phương trình $\rm y=mx+m+1$ ( $\rm m$ là tham số ) luôn đi qua điểm cố định $\rm A(a;b)$ với mọi giá trị của tham số $

Question

Cho đường thẳng $\rm d$ có phương trình $\rm y=mx+m+1$ ( $\rm m$ là tham số ) luôn đi qua điểm cố định $\rm A(a;b)$ với mọi giá trị của tham số $\rm m$ . Tính $\rm a+b$

in progress 0
Cora 1 năm 2021-09-09T04:24:51+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T04:25:54+00:00

  Đáp án:

  $a + b = 0$

  Giải thích các bước giải:

  $\quad y = mx + m + 1$

  Đồ thị hàm số luôn đi qua $A(a;b)$

  $\Leftrightarrow b = ma + m + 1\quad \forall m$

  $\Leftrightarrow m(a+1) + 1 – b = 0$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}a + 1 = 0\\1 – b = 0\end{cases}$

  $\Leftrightarrow \begin{cases}a = -1\\b = 1\end{cases}$

  Ta được: $a + b = 0$

  0
  2021-09-09T04:26:02+00:00

  Đáp án:

   $a+b=0$

  Giải thích các bước giải:

   Thay $x=-1$ vào $y=mx+m+1$ có: $-m+m+1=y$⇔$y=1$

  ⇒(d) luôn đi qua điểm A($-1;1$)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )