cho em 1 vào ví dụ về số hữu tỷ ik bài tập í giải 1 bài trước nha tks ae><

Question

cho em 1 vào ví dụ về số hữu tỷ ik
bài tập í
giải 1 bài trước nha
tks ae><

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-08-07T19:33:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T19:34:59+00:00

  Đáp án:

   `- 3/4`

  Giải thích các bước giải:

   `- 2/3 + – 1/12`

  `= – 8/12 + – 1/12`

   `= – 9/12 = – 3/4`

  0
  2021-08-07T19:35:10+00:00

  Đáp án:

  Mik cho bn 3 bài nhé

  Giải thích các bước giải:

  1) So sánh các số hữu tỉ sau:

  a) `3/-5` và `5/-3`

  b) `3,2` và `8/3`

  c) `0,6` và `9/11`

  2) Biểu diễn sht `9/-4 ; 8/11` trên trục số

  3) Tính:

  a) `3/2 + 13/10`

  b) `23/5 – (-1/2)`

  c) `8/5 . 3/7 . 5/8`

  Làm:

  1)

  a) Ta có: `3/-5 > -1`

             `5/-3 < -1`

  `=> -5/3 < -1 < 3/-5`

  `=> 3/-5 > 5/-3`

  b) Ta có: `3,2 = 32/10 = 16/5 = 48/15`

          `8/3 = 40/15`

  mà `48/15 > 40/15`

  `=> 3,2 > 8/3`

  c) Ta có: `0,6 = 6/10 = 3/5 = 33/55`

           `9/11 = 45/55`

  mà `33/55 < 45/55`

  `=> 0,6 < 9/11`

  Do bn bảo lm 1 bài trć thôi nên mik chỉ lm 1 bài thôi

  Học tốt. Nocopy.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )