Cho F1 đồng tính cây cao,tròn. F1 tự thụ phấn được F2 gồm 4 loại kiểu hình trong đó có cây cao, hạt dài có tỉ lệ 18,75% , biết mỗi gen quy định 1 tính

Question

Cho F1 đồng tính cây cao,tròn. F1 tự thụ phấn được F2 gồm 4 loại kiểu hình trong đó có cây cao, hạt dài có tỉ lệ 18,75% , biết mỗi gen quy định 1 tính trạng và nằm trên 1 nhiễm sắc thể ; cao,tròn trội hoàn toàn so với thấp dài
Biện luận xác định kiểu gen F1 , viết sơ đồ lai từ F1 đến F2

in progress 0
Gianna 2 năm 2021-09-07T08:32:02+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:33:31+00:00

  Giải thích các bước giải:

   

  + Nếu 18,75% = 3/16 chứng tỏ F2 có 16 tổ hợp, suy ra F1 cho 4 loại giao tử. F1 : A a B b
  – Sơ đồ lai: F1, giao tử F1, F2 đúng và đầy đủ.
  – Tỷ lệ kiểu gen đúng: 1:1:1:1:2:2:2:2:4
  Kiểu gen tổng quát F2: 9A-B- : 3A-bb : 3aaB- : 1aabb
  +Nếu kiểu gen A-bb tương ứng với kiểu hình cây cao hạt dài, ta có quy
  định gen: A : cây cao; a : cây thấp
  B : hạt tròn; b : hạt dài
  + Kiểu hình của F2 là: 9 cây cao hạt tròn
  3 :cây cao hạt dài
  3: cây thấp hạt tròn
  1:cây thấp hạt dài
  +Nếu kiểu gen aaB- tương ứng với kiểu hình cây cao hạt dài, ta có quy
  định gen: A : cây thấp; a : cây cao
  B : hạt dài; b : hạt tròn
  + Kiểu hình của F2 là: 9 cây thấp hạt dài
  1: cây cao hạt tròn:
  3: cây cao hạt dài:
  1: cây cao hạt tròn:
  =>Tỷ lệ kiểu gen không thay đổi:1:1:1:1:2:2:2:2:4

   

  0
  2021-09-07T08:33:48+00:00

  Xét tỉ lệ 

  Cao,dài 18,75%=3/16

  Do cao,tròn trội hoàn toàn so với thấp,dài

  Quy ước A-cao                  a-thấp

                 B-tròn                 b-dài

  ta thấy tỉ lệ được hình thành tư 16 hợp tử 

    => mỗi cơ thể đêm lai cho 4 giao tử 

  => Kiểu gen P là : AaBb

  F1 kiểu gen dị hợp => P thuần chủng

  => Kiểu gen P là: AABB x aabb

                              AAbb x aaBB

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )