Cho x= $\frac{2}{2b+1}$ a) Tìm điều kiện của b để x là số hữu tỉ dương b) Tìm điều kiện của b để x là số hữu tỉ âm c) Tìm điều kiện của b để x khôn

Question

Cho x= $\frac{2}{2b+1}$
a) Tìm điều kiện của b để x là số hữu tỉ dương
b) Tìm điều kiện của b để x là số hữu tỉ âm
c) Tìm điều kiện của b để x không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ âm
d) Tìm điều kiện của b để x ∈N
e) Tìm điều kiện của b để x là số nguyên âm
Giúp mình đi mà mình năn nỉ á

in progress 0
Daisy 3 tuần 2021-07-06T09:17:09+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-06T09:18:45+00:00

  $x = \dfrac{2}{2b+ 1}$

  +) $x$ là số hữu tỉ dương

  $\to \dfrac{2}{2b+ 1} > 0$

  $\to 2b + 1 > 0$

  $\to 2b > – 1$

  $\to b > – \dfrac{1}{2}$

  +) $x$ là số hữu tỉ âm

  $\to \dfrac{2}{2b+ 1} < 0$

  $\to 2b + 1 < 0$

  $\to 2b < – 1$

  $\to b < – \dfrac{1}{2}$

  +) $x$ không là số hữu tỉ âm cũng không là số hữu tỉ dương

  $\to 2b + 1 = 0$

  $\to 2b = -1$

  $\to b = – \dfrac{1}{2}$

  +) $x \in \Bbb N$

  $\to \dfrac{2}{2b+ 1} \in \Bbb N$

  $\to \begin{cases}2b + 1 > 0\\2b + 1 \in Ư(2)\end{cases}$

  $\to 2b + 1 = \left\{1;2\right\}$

  $\to 2b = \left\{0;1;\right\}$

  $\to b = \left\{0;\dfrac{1}{2}\right\}$

  +) $x$ là số nguyên âm

  $\to \dfrac{2}{2b + 1} \in \Bbb Z^-$

  $\to \begin{cases}2b + 1 < 0\\2b + 1 \in Ư(2)\end{cases}$

  $\to 2b + 1 = \left\{-1;-2\right\}$

  $\to 2b = \left\{-2;-1;\right\}$

  $\to b = \left\{-1;-\dfrac{1}{2}\right\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )