Cho \frac{x}{3}=\frac{y}{5}. Tính giá tri của biểu thức A=\frac{5 x^{2}+3 y^{2}}{10 x^{2}-3 y^{2}}

Question

Cho \frac{x}{3}=\frac{y}{5}. Tính giá tri của biểu thức A=\frac{5 x^{2}+3 y^{2}}{10 x^{2}-3 y^{2}}

in progress 0
aihong 3 tuần 2021-11-16T20:00:19+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-16T20:01:58+00:00

  Đăt `x/3 = y/5 = k`

  Suy ra :

  `x = 3k`

  `y = 5k`

  Khi đó :

  `A=\frac{5 x^{2}+3 y^{2}}{10 x^{2}-3 y^{2}} = \frac{45k^2 + 75k^2}{90k^2 – 75k^2} = \frac{k^2(45+75)}{k^2(90 – 75)} = \frac{120}{15}= 8`

  Vậy $A = 8$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )