cho $\frac{a}{b}$ = $\frac{b}{3c}$ = $\frac{c}{3a}$ chứng minh: b= c

Question

cho $\frac{a}{b}$ = $\frac{b}{3c}$ = $\frac{c}{3a}$ chứng minh: b= c

in progress 0
Eliza 2 tuần 2021-07-12T10:58:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:59:33+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{a}{b} = \dfrac{b}{{3c}} = \dfrac{c}{{3a}}\\
   \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  \dfrac{a}{b} = \dfrac{b}{{3c}}\\
  \dfrac{b}{{3c}} = \dfrac{c}{{3a}}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  3ac = {b^2}\\
  3ab = 3{c^2}
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  a = \dfrac{{{b^2}}}{{3c}}\\
  a = \dfrac{{{c^2}}}{b}
  \end{array} \right. \Rightarrow \dfrac{{{b^2}}}{{3c}} = \dfrac{{{c^2}}}{b} \Leftrightarrow {b^3} = 3{c^3} \Rightarrow b = \sqrt[3]{3}.c
  \end{array}\)

  Em xem lại đề câu này nhé!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )