cho x gam kim loại Mg tác dụng vừa hết 200ml dd HCl 1M. tính giá trị x và thế tích khí H2 thoát ra

Question

cho x gam kim loại Mg tác dụng vừa hết 200ml dd HCl 1M. tính giá trị x và thế tích khí H2 thoát ra

in progress 0
Rylee 3 tháng 2021-09-26T08:34:47+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:36:06+00:00

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!!

  Đáp án:

  $x = 2,4 (g)$

  $V_{H_2} = 2,24 (lít)$

  Giải thích các bước giải:

      $V = 200 (ml) = 0,2 (lít)$

      $n_{HCl} = C_M.V = 1.0,2 = 0,2 (mol)$

  PTHH:

      $Mg  +  2HCl  →  MgCl_2  +  H_2$

  Theo PTHH:

      $n_{Mg} = n_{H_2} = \dfrac{n_{HCl}}{2} = \dfrac{0,2}{2} = 0,1 (mol)$

  Giá trị $x$ là:

      $x = m_{Mg} = 0,1.24 = 2,4 (g)$

  Thể tích khí $H_2$ sinh ra là:

      $V_{H_2} = 0,1.22,4 = 2,24 (lít)$

  0
  2021-09-26T08:36:28+00:00

  $n_{HCl}$ = 0,2.1=0,2(mol)

  PTHH:

  Mg+    2HCl   –>    MgCl2+    H2

  0,1         0,2                               0,1

  $m_{Mg}$ =0,1.24=2,4(g)

  $V_{H2}$ =0,1.22,4=2,24(lít)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )