cho góc xOy nhọn . Từ điểm M trên cạnh Ox , dựng MN vuông góc với Oy tại N , dựng NP vuông góc với Ox tại P , dựng PQ vuông góc với Oy tại Q , dựng QR

Question

cho góc xOy nhọn . Từ điểm M trên cạnh Ox , dựng MN vuông góc với Oy tại N , dựng NP vuông góc với Ox tại P , dựng PQ vuông góc với Oy tại Q , dựng QR vuông góc với Oc tại R Chứng minh rằng:
a) MN ║PQ ; NP ║QR
b)Tìm tất cả các góc bằng góc PNM

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-15T19:17:15+00:00 1 Answers 40 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:18:29+00:00

  Đáp án:

  ∠PNM = ∠QPN= ∠RQP

  Giải thích các bước giải:

  a) MN ⊥ Oy, PQ ⊥ Oy →Mn // PQ

  NP ⊥ Ox, QR ⊥ Ox →NP//QR

  b)MN//PQ nên ∠PNM = ∠QPN

  PN//QR nên ∠QPN = ∠RQP

  Vậy ∠PNM = ∠QPN= ∠RQP

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )