Cho góc xOy trên Ox lấy A và B ,trên Oy lấy C và D sao cho OA=OC ,AB=CD a, c/m tam giác ABC = tam giác CDA b, c/m tam giác ABD=tam giác CDB Mn ơi,gi

Question

Cho góc xOy trên Ox lấy A và B ,trên Oy lấy C và D sao cho OA=OC ,AB=CD
a, c/m tam giác ABC = tam giác CDA
b, c/m tam giác ABD=tam giác CDB
Mn ơi,giúp mik vs ah

in progress 0
Adalyn 4 tuần 2021-11-12T02:14:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:15:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. a) Chứng minh $\Delta ABC=\Delta CDA$

   

  Ta có:

  $OA=OC$ ( gt )

  $\to \Delta OAC$ cân tại $O$

  $\to \widehat{OAC}=\widehat{OCA}$

  Mà:

   $\widehat{OAC}+\widehat{BAC}=180{}^\circ $ ( Kề bù )

  $\widehat{OCA}+\widehat{DCA}=180{}^\circ $ ( Kề bù )

  Nên: $\widehat{BAC}=\widehat{DCA}$

   

  Xét $\Delta ABC$ và $\Delta DCA$ có:

  $AB=CD$ ( gt )

  $AC$ là cạnh chung

  $\widehat{BAC}=\widehat{DCA}$ ( cmt )

  Nên $\Delta ABC=\Delta CDA$ ( c.g.c )

   

  1. b) Chứng minh $\Delta ABD=\Delta CDB$

  Vì $\Delta ABC=\Delta CDA$ ( cmt )

  Nên $BC=DA$ ( hai cạnh tương ứng )

   

  Xét $\Delta ABD$ và $\Delta CDB$ có:

  $AB=CD$ ( gt )

  $BD$ là cạnh chung

  $DA=BC$ ( cmt )

  Nên $\Delta ABD=\Delta CDB$ ( c.c.c )

  0
  2021-11-12T02:15:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Có: OA = OC

  => Tam giác OAC cân tại O

  => Góc OAC = Góc OCA

  Ta có: {OAC^+BAC^=1800OCA^+ACD^=1800 (kề bù)

  Mà: Góc OAC = Góc OCA (cmt)

  => góc BAC = góc ACD

  Xét ΔABC và ΔCDA ta có

  AC: canhj chung

  góc BAC = góc ACD (cmt)

  AB = CD (GT)

  => ΔABC = ΔCDA (c – g – c)

  b) Có: ΔABC = ΔCDA (cmt)

  => BC = AD (2 cạnh tương ứng)

  Xét ΔABD và ΔCDB ta có:

  AD = BC (cmt)

  AB = CD (GT)

  BD: cạnh chung

  => ΔABD = ΔCDB (c – c – c)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )