cho H là tập hợp 3 số lẻ dầu tiên,K là tập hợp 6 số tự nhiên đầu tiên A)viết các phần tử thuộc K ko thuộc H B)chứng minh dằng H là tập hợp của K C)

Question

cho H là tập hợp 3 số lẻ dầu tiên,K là tập hợp 6 số tự nhiên đầu tiên
A)viết các phần tử thuộc K ko thuộc H
B)chứng minh dằng H là tập hợp của K
C) viết các th con của H
D)viết các th con của K

in progress 0
Vivian 4 tháng 2021-08-01T15:03:56+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-01T15:05:04+00:00

  Theo đề bài ta có

  $H = \{1, 3, 5\}$ và $K = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

  a) Tập hợp thuộc $K$ mà ko thuộc $H$ là

  $A = \{2, 4, 6\}$

  b) Ta thấy mọi phần tử thuộc tập $H$ đều nằm trong $K$. Do đó $H \subset K$.

  c) Các tập con của $H$ là

  $H_1 = \varnothing,$

  $H_2 = \{1\},$

  $H_3 = \{3 \},$

  $H_4= \{5\}, $

  $H_5 = \{1,3\},$

  $H_6 = \{3,5\}, $

  $H_7 = \{1,5\}, $

  $H_8 = \{1, 3, 5\}.$

  d) Các tập hợp con của $K$ là

  $K_1 = \varnothing,$

  $K_2 = \{1\},$

  $K_3 = \{2\},$

  $K_4 = \{3\},$

  $K_5 = \{4\},$

  $K_6 = \{5\},$

  $K_7 = \{6\},$

  $K_8 = \{1,2\},$

  $K_9 = \{1,3\},$

  $K_{10} = \{1,4\},$

  $K_{11} = \{1,5\},$

  $K_{12} = \{1,6\},$

  $K_{13} = \{2,3\},$

  $K_{14} = \{2,4\},$

  $K_{15} = \{2,5\},$

  $K_{16} = \{2,6\},$

  $K_{17} = \{3,4\},$

  $K_{18} = \{3,5\},$

  $K_{19} = \{3,6\},$

  $K_{20} = \{4,5\},$

  $K_{21} = \{4,6\},$

  $K_{22} = \{5,6\},$

  $K_{23} = \{1,2,3\},$

  $K_{24} = \{1,2,4\},$

  $K_{25} = \{1,2,5\},$

  $K_{26} = \{1,2,6\},$

  $K_{27} = \{1,3,4\},$

  $K_{28} = \{1,3,5\},$

  $K_{29} = \{1,3,6\},$

  $K_{30} = \{1,4,5\},$

  $K_{31} = \{1,4,6\},$

  $K_{32} = \{1,5,6\},$

  $K_{33} = \{2,3,4\},$

  $K_{34} = \{2,3,5\},$

  $K_{35} = \{2,3,6\},$

  $K_{36} = \{2,4,5\},$

  $K_{37} = \{2,4,6\},$

  $K_{38} = \{2,5,6\},$

  $K_{39} = \{3,4,5\},$

  $K_{40} = \{3,4,6\},$

  $K_{41} = \{3,5,6\},$

  $K_{42} = \{4,5,6\},$

  $K_{43} = \{1,2,3,4\},$

  $K_{44} = \{1,2,3,5\},$

  $K_{45} = \{1,2,3,6\},$

  $K_{46} = \{1,2,4,5\},$

  $K_{47} = \{1,2,4,6\},$

  $K_{48} = \{1,2,5,6\},$

  $K_{49} = \{1,3,4,5\},$

  $K_{50} = \{1,3,4,6\},$

  $K_{51} = \{1,3,5,6\},$

  $K_{52} = \{1,4,5,6\},$

  $K_{53} = \{2,3,4,5\},$

  $K_{54} = \{2,3,4,6\},$

  $K_{55} = \{2,3,5,6\},$

  $K_{56} = \{2,4,5,6\},$

  $K_{57} = \{3,4,5,6\},$

  $K_{58} = \{1,2,3,4,5\},$

  $K_{59} = \{1,2,3,4,6\},$

  $K_{60} = \{1,2,3,5,6\},$

  $K_{61} = \{1,2,4,5,6\},$

  $K_{62} = \{1,3,4,5,6\},$

  $K_{63} = \{2,3,4,5,6\},$

  $K_{64} = \{1,2,3,4,5,6\}.$

  0
  2021-08-01T15:05:30+00:00

  Theo đề bài ta có

  K={1,2,3,4,5,6}

  a) Tập hợp thuộc K mà ko thuộc H 

  b) Ta thấy mọi phần tử thuộc tập  đều nằm trong K. Do đó 

  c) Các tập con của  

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )