cho hai bóng đèn điện bóng thứ nhất có ghi( 30 V- 10w )và bóng đèn 2 có ghi( 30 V- 15 w) a)tính điện trở của mỗi bóng đèn b)khi mắc nối tiếp hai bón

Question

cho hai bóng đèn điện bóng thứ nhất có ghi( 30 V- 10w )và bóng đèn 2 có ghi( 30 V- 15 w)
a)tính điện trở của mỗi bóng đèn
b)khi mắc nối tiếp hai bóng đèn vào mạch điện có hiệu điện thế 60v thì hai bóng đèn này có sáng bình thường không ?tại sao ?
c)muốn cả hai bóng đèn sáng bình thường thì phải mắc thêm một điện trở r hãy vẽ sơ đồ mạch điện và tính giá trị của điện trở r đó có

in progress 0
Natalia 4 tuần 2021-08-12T02:49:30+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:51:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-12T02:51:22+00:00

  Đáp án:

   a.      $R_1 = 90 \Omega$;    $R_2 = 60 \Omega$ 

  b. Không sáng bình thường. 

  c.      $r = 180 \Omega$

  Giải thích các bước giải:

   a. Áp dụng công thức tính công suất: 

     $P = U.I = \dfrac{U^2}{R} \to I = \dfrac{P}{U}$;     $R = \dfrac{U^2}{R}$ 

  Điện trở của mỗi bóng đèn là: 

     $R_1 = \dfrac{30^2}{10} = 90 (\Omega)$ 

     $R_2 = \dfrac{30^2}{15} = 60 (\Omega)$ 

  b. Cường độ dòng điện định mức của các đèn: 

     $I_{dm1} = \dfrac{P_1}{U_1} = \dfrac{10}{30} = \dfrac{1}{3} (A)$ 

    $I_{dm2} = \dfrac{P_2}{U_2} = \dfrac{15}{30} = 0,5 (A)$ 

  Khi mắc hai đèn nối tiếp thì: 

     $R_{tđ} = R_1 + R_2 = 90 + 60 = 150 (\Omega)$ 

  Cường độ dòng điện chạy qua các đèn bằng nhau và bằng cường độ dòng điện chạy qua mạch chính và bằng: 

      $I = I_1 = I_2 = \dfrac{U}{R_{tđ}} = \dfrac{60}{150} = 0,4 (A)$ 

  Ta có: 

  $I_1 > I_{dm1}$ nên đèn 1 sáng mạnh hơn bình thường (và dễ hỏng). 

  $I_2 < I_{dm2}$ nên đèn 2 sáng yếu hơn bình thường. 

  c. Vì $I_{dm1} < I_{dm2}$ nên để hai đèn sáng bình thường ta mắc: 

            $(Đ_1 // r) nt Đ_2$ 

  Khi đó: 

     $U_r = U_1 = 30 (V)$ 

  $I_r + I_1 = I_2 \to I_r = I_2 – I_1 = 0,5 – \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{6} (A)$ 

  Giá trị điện trở đó là: 

     $r = \dfrac{U_r}{I_r} = \dfrac{30}{\dfrac{1}{6}} = 180 (\Omega)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )