Cho hai dao động điều hòa X1 =3cos(20pi.t+pi/3) cm, x2= 5cos(20pi.t-pi/6) cm a. Viết biểu thức tính x1 + x2 b. Viết biểu thức tính x1 – x2

Question

Cho hai dao động điều hòa X1 =3cos(20pi.t+pi/3) cm, x2= 5cos(20pi.t-pi/6) cm
a. Viết biểu thức tính x1 + x2
b. Viết biểu thức tính x1 – x2

in progress 0
Brielle 15 phút 2021-09-07T07:58:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T08:00:00+00:00

  Đáp án:

  a. \(\sqrt {34} \cos \left( {20\pi t + 0,00535\pi } \right)\left( {cm} \right)\)

  b. \(\sqrt {34} \cos \left( {20\pi t + 0,66\pi } \right)\left( {cm} \right)\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta biến đổi thành số phức như sau:

  \[\begin{array}{l}
  {x_1} = 3\cos \left( {20\pi t + \dfrac{\pi }{3}} \right) = \dfrac{3}{2} + \dfrac{{3\sqrt 3 }}{2}i\\
  {x_2} = 5\cos \left( {20\pi t – \dfrac{\pi }{6}} \right) = \dfrac{{5\sqrt 3 }}{2} – \dfrac{5}{2}i
  \end{array}\]

  a. Biểu thức tính x1 + x2 là:

  \[{x_1} + {x_2} = \dfrac{{3 + 5\sqrt 3 }}{2} + \dfrac{{3\sqrt 3  – 5}}{2}i = \sqrt {34} \cos \left( {20\pi t + 0,00535\pi } \right)\left( {cm} \right)\]

  b. Biểu thức tính x1 – x2 là:

  \[{x_1} – {x_2} = \dfrac{{3 – 5\sqrt 3 }}{2} + \dfrac{{3\sqrt 3  + 5}}{2}i = \sqrt {34} \cos \left( {20\pi t + 0,66\pi } \right)\left( {cm} \right)\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )