Cho hai xe bắt đầu xuất phát từ hai vị trí AB =100km, xe A chuyển động nhanh dần đều về phía B với gia tốc a=1m/s², xe B chuyển động thăng đều với v

Question

Cho hai xe bắt đầu xuất phát từ hai vị trí AB =100km, xe A chuyển động nhanh dần đều về phía B với gia tốc a=1m/s², xe B chuyển động thăng đều với vận tốc 20km/h.
a. Tìm s mỗi xe đi trong t=1 phút
b. Viết phương trình chuyển động của mỗi xe, gốc O trùng với gốc A, chiều dương (+) từ A đến B?
c. Xác định thời gian, vị trí hai xe gặp nhau
d. Vẽ đồ thị
5sao cho ai nhanh và đúng nhất!!
Help mee!! Plssss.

in progress 0
Natalia 2 năm 2021-08-23T18:57:03+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T18:58:27+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{align}
    & a){{S}_{1}}=1800m;{{S}_{2}}=\frac{1}{3}km \\ 
   & b){{x}_{1}}=6480{{t}^{2}};{{x}_{2}}=100+20t \\ 
   & c)t=0,126h;{{x}_{1}}=103km \\ 
  \end{align}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(AB=100km;{{a}_{1}}=1m/s{}^{2};{{v}_{2}}=20km/h\)

  a) Quãng đường sau 1p=60s
  \(\begin{align}
    & {{S}_{1}}=\dfrac{1}{2}.{{a}_{1}}.{{t}^{2}}=\dfrac{1}{2}{{.1.60}^{2}}=1800m \\ 
   & {{S}_{2}}={{v}_{2}}.t=20.\dfrac{1}{60}=\frac{1}{3}km \\ 
  \end{align}\)

  b) Phương trình chuyển động

  \(\begin{align}
    & {{x}_{1}}=\dfrac{1}{2}.{{a}_{1}}.{{t}^{2}}=\dfrac{1}{2}.\frac{\frac{1}{1000}}{\dfrac{1}{{{3600}^{2}}}}.{{t}^{2}}=6480.{{t}^{2}} \\ 
   & {{x}_{2}}=AB+{{v}_{2}}.t=100+20.t \\ 
  \end{align}\)

  c) 2 xe gặp nhau
  \({{x}_{1}}={{x}_{2}}\Leftrightarrow 6480.{{t}^{2}}=100+20.t\Rightarrow t=0,126h\)

  Vị trí:
  \({{x}_{1}}=100+20.t=100+20.0,126=103km\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )