Cho hai hàm số bậc nhất y=(m-1)x+5 và y=(5-m)x-2 (m là tham số) .Giá trị của m để đồ thị của hai hàm số cắt nhau là

Question

Cho hai hàm số bậc nhất y=(m-1)x+5 và y=(5-m)x-2 (m là tham số) .Giá trị của m để đồ thị của hai hàm số cắt nhau là

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-07-19T09:39:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:40:45+00:00

  Điều kiện để hàm số `y=(m-1)x+5` là hàm số bậc nhất là `m\ne1`

  Điều kiện để hàm số `y=(5-m)x-2` là hàm số bậc nhất là `m\ne5`

  Để đồ thị của hai hàm số cắt nhau thì: `a\nea’`

  `<=>m-1\ne5-m`

  `<=>2m\ne6`

  `<=>m\ne3`

  Vậy `m\ne3;m\ne1;m\ne5` là giá trị cần tìm.

  0
  2021-07-19T09:41:04+00:00

  Đáp án:

  `m \ne3; m\ne 1,m\ne5`

  Giải thích các bước giải:

  Để hàm số `y=(m-1)x+5` là hàm số bậc nhất `<=>m-1\ne0`

  `<=> m\ne1`

  Để hàm số `y=(5-m)x-2` là hàm số bậc nhất `<=>5-m\ne0`

  `<=> m\ne5`

  Để đồ thị của hai hàm số cắt nhau `<=> m-1 \ne 5-m`

  `<=>2m \ne 6`

  `<=> m \ne 3`

  Vậy `m \ne3; m\ne 1;m\ne5` thì đồ thị của hai hàm số cắt nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )