cho hai vật m1 bằng 16 kg m2 = 4 kg đặt tại hai điểm AB cách nhau 20 cm xác định vị trí đặt m3 = 4 kg ở đâu để lực hấp dẫn giữa chúng cân bằng

Question

cho hai vật m1 bằng 16 kg m2 = 4 kg đặt tại hai điểm AB cách nhau 20 cm xác định vị trí đặt m3 = 4 kg ở đâu để lực hấp dẫn giữa chúng cân bằng

in progress 0
Harper 1 năm 2021-08-20T03:51:43+00:00 1 Answers 120 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T03:53:16+00:00

  Đáp án:

   cách A: 20cm; cách B: 10cm

  Giải thích các bước giải:
  \({{m}_{1}}=16kg;{{m}_{2}}=4kg;AB=20cm;{{m}_{3}}=4kg\)

  lực hấp dẫn với m1 cân bằng: 

  \(\begin{align}
    & \overrightarrow{{{F}_{12}}}=-\overrightarrow{{{F}_{31}}}\Leftrightarrow G\frac{{{m}_{1}}.{{m}_{2}}}{r_{12}^{2}}=G.\dfrac{{{m}_{1}}.{{m}_{3}}}{r_{31}^{2}} \\ 
   & \frac{4}{0,{{2}^{2}}}=\dfrac{4}{r_{31}^{2}}\Rightarrow {{r}_{31}}=0,2m \\ 
  \end{align}\)

  Để m2 cân bằng: 
  \(\begin{align}
    & \overrightarrow{{{F}_{21}}}=-\overrightarrow{{{F}_{32}}}\Leftrightarrow G\dfrac{{{m}_{1}}.{{m}_{2}}}{r_{12}^{2}}=G.\dfrac{{{m}_{2}}.{{m}_{3}}}{r_{32}^{2}} \\ 
   & \frac{16}{0,{{2}^{2}}}=\dfrac{4}{r_{32}^{2}}\Rightarrow {{r}_{32}}=0,1m \\ 
  \end{align}\)

  => Vị trí đặt cách A 20cm và cách B 10cm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )