Cho hàm sau: Function F(x:integer) : integer; Begin F:= x*x; End; Giá trị của F(3) là : A. 0 B. 3 C. 6 D. 9

Question

Cho hàm sau:
Function F(x:integer) : integer;
Begin
F:= x*x;
End;
Giá trị của F(3) là :
A. 0
B. 3
C. 6
D. 9

in progress 0
Margaret 1 tháng 2021-08-07T18:53:43+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:54:54+00:00

  Đáp án:

  D.9

  Giải thích các bước giải:

   x*x là 3*3 thì F(3) thì = 9 

  0
  2021-08-07T18:55:07+00:00

  Cho hàm sau:
  Function F(x:integer) : integer;
  Begin
  F:= x*x;
  End;
  Giá trị của F(3) là :
  A. 0
  B. 3
  C. 6 
  D. 9

  3×3 ⇒ F(3)  = 9 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )