Cho hàm số $f^{}$$(^{}$$x^{}$$)^{}$$=^{}$$ax^{2}$$+^{}$$bx^{}$$+^{}$$c^{}$ Biết f(0)=3; f(1)=0; f(-1)=1 Tìm a,b,c

Question

Cho hàm số $f^{}$$(^{}$$x^{}$$)^{}$$=^{}$$ax^{2}$$+^{}$$bx^{}$$+^{}$$c^{}$
Biết f(0)=3; f(1)=0; f(-1)=1
Tìm a,b,c

in progress 0
Elliana 1 tháng 2021-11-12T02:26:48+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T02:28:13+00:00

  Đáp án:

  $a=-\dfrac{5}{2}$

  $b=-\dfrac{1}{2}$

  $c=3$

  Giải thích các bước giải:

  $f(x)=ax^2+bx+c $

  $+) f(0)=a.0^2+b.0+c=3$

  $⇒0+0+c=3$

  $⇒c=3$

  $+)f(1)=a.1^2+b.1+c=0$

  $⇒a+b+3=0$

  $⇒a+b=-3$

  $f(-1)=a.(-1)^2+b.(-1)+c=1$

  $⇒a-b+3=1$

  $⇒a-b=-2$

  $⇒a=b-2$

  Thay $a=b-2$ vào $a+b=-3$, ta được:

  $b-2+b=-3$

  $⇒2b=-1$

  $⇒b=-\dfrac{1}{2}$

  Thay $b=-\dfrac{1}{2}$ vào $a+b=-3$, ta được:

  $a-\dfrac{1}{2}=-3$

  $⇒a=-\dfrac{5}{2}$

  Vậy $a=-\dfrac{5}{2}$

         $\text{$b=-\dfrac{1}{2}$}$

         $\text{$c=3$}$

  0
  2021-11-12T02:28:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   f(x) = ax² + bx + c

  f(0) = a.0² + b.0 + c = 0+0+c = 3

  => c = 3

  f(1) = a.1² + b.1 + c = 0

  => a + b + 3 = 0

  => a + b = -3 (1)

  f(-1) = a. (-1)² + b.(-1) + c = 1

  => a – b + 3 = 1

  => a – b = -2

  =>       a = -2 + b

  Thay a = -2 + b vào (1) ta được:

    -2 + b + b = -3b -2 + b = -3

     =>      2b  = -1

    =>      b     = $\frac{1}{2}$ 

  Vậy b = $\frac{1}{2}$ 

  Thay b = $\frac{1}{2}$ b = $\frac{1}{2}$  vào (1) ta được:

     a – $\frac{1}{2}$  = -3

  =>   a    = -3 + $\frac{1}{2}$ 

           a   = $\frac{5}{2}$ 

  Vậy a = $\frac{5}{2}$ 

          b = $\frac{1}{2}$ 

          c  = 3        

  CHÚC HỌC TỐT !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )