cho hàm số y=f(x)=ax^2+bx+c .biết f(0)=2004 ; f(1)=2015 ; f(-1)=2017.tính f(-2)

Question

cho hàm số y=f(x)=ax^2+bx+c .biết f(0)=2004 ; f(1)=2015 ; f(-1)=2017.tính f(-2)

in progress 0
Reagan 1 năm 2021-12-07T14:37:42+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T14:38:43+00:00

  $\text{f(0)=c=2004}$

  $\text{f(1)=a+b+c=2015⇔a+b=11}$ (1)

  $\text{f(-1)=a-b+c=2017⇔a-b=13}$ (2)

  cộng (1) và (2) có $\text{2a=24⇒a=12}$

  $\text{a-b=13⇔b=a-13=-1}$

  $\text{⇒f(x)=12x^2-x+2004⇒f(-2)=2054}$

  0
  2021-12-07T14:39:21+00:00

  Đáp án: $f(-2)=2054$

  Giải thích các bước giải:

  Ta có :
  $f(0)=2004\to a.0^2+b.0+c=2004\to c=2004$

  $\to f(x)=ax^2+bx+2004$

  Lại có :
  $f(1)=2015\to a.1^2+b.1+2004=2015\to a+b=11\to b=11-a$

  $f(-1)=2017\to a.(-1)^2+b.(-1)+2004=2017\to a-b=13$

  $\to a-(11-a)=13\to 2a-11=13$

  $\to a=12$

  $\to b=-1$

  $\to f(x)=12x^2-x+2004$

  $\to f(-2)=12.(-2)^2-(-2)+2004=2054$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )