cho hình thang ABCD, AB // CD. Goi e,f,i,k lần lượt là TĐ BD, AC, BC, DC. Kẻ EM vuông góc AD, fN vuông góc BC, EM và FN cắt nhau tại H 1) EM vuông góc

Question

cho hình thang ABCD, AB // CD. Goi e,f,i,k lần lượt là TĐ BD, AC, BC, DC. Kẻ EM vuông góc AD, fN vuông góc BC, EM và FN cắt nhau tại H
1) EM vuông góc FK
2) H là trực tâm của tam giác FEK
3) E,F,I thẳng hàng

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-03T16:23:04+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T16:24:10+00:00

  Bạn tự vẽ hình nhé!

  a, Xét ΔADC có F,K lần lượt là tđ của AC, DC

  => FK là đường trung bình ΔADC

  => FK//AD

  Có EM ⊥ AD

  => EM ⊥ FK (đpcm)

  b, Xét ΔBDC có E,K lần lượt là tđ của BD, DC

  => EK là đường trung bình ΔBDC

  => EK//BC

  Có FN ⊥ BC

  => FN ⊥ EK

  Xét ΔFEK có H là giao của 2 đường cao 

  => H là trực tâm ΔFEK

  c, Xét ΔABC có F, I lần lượt là trung điểm AC, BC

  => FI là đường trung bình ΔABC

  => FI// AB

  Mà AB// DC

  => FI// DC  (1)

  Xét ΔBDC có E, I lần lượt là tđ BD, BC

  => EI là đường trung bình ΔBDC

  => EI// DC (2)

  Từ (1) và (2) => E,F,I thẳng hàng

   

  0
  2021-09-03T16:24:20+00:00

  (Bài này phải áp dụng đường trung bình nhiều nên tham khảo trên mạng nhé)

  a) Xét Δ ADC: 

  F là trung điểm AC

  K là trung điểm DC

  ⇔ FK là đường trung bình ứng AD

  ⇔ FK // AD mà EM⊥AD

  ⇔ EM⊥FK

  b) Xét Δ BDC:

  E là trung điểm BD

  K là trung điểm DC

  ⇔ EK là đường trung bình ứng cạnh BC

  ⇔ EK // BC mà FG⊥BC

  ⇔ FG⊥EK

  Xét Δ KEF:

  EH là đường cao

  FH là đường cao

  mà EH × FH ≡ H

  ⇔ H là trực tâm Δ KEF

  c) Xét ΔBDC:

  E là trung điểm BD

  I là trung điểm BC

  ⇔ EI là đường trung bình ứng DC

  ⇔ EI // DC (1) 

  Xét Δ ABC:

  F là trung điểm AC

  I là trung điểm BC

  ⇔ FI là đường trưng bình ứng AB

  ⇔ FI // AB mà AB // CD

  ⇔ FI // CD (2)

  (1), (2) ⇔ E, F, I thẳng hàng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )