Cho hình thang ABCD (AB//CD) . Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD .Qua O kẻ đường thẳng song song với AD và BC theo thứ tự ở E và G Cho AB=

Question

Cho hình thang ABCD (AB//CD) . Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD .Qua O kẻ đường thẳng song song với AD và BC theo thứ tự ở E và G
Cho AB= 5cm CD=10 cm và OC=6 cm
Tính OA và OE

in progress 0
Maria 17 giờ 2021-09-19T16:51:32+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T16:53:05+00:00

   Xét  \(\Delta OAB\)và   \(\Delta OCD\)có:

        \(\widehat{OAB}=\widehat{OCD}\) (slt)

        \(\widehat{OBA}=\widehat{ODC}\) (slt)

  suy ra:   \(\Delta OAB~\Delta OCD\)  (g.g)

  Ta có:  \(\Delta OAB~\Delta OCD\)  (cmt)

  \(\Rightarrow\)\(\frac{OA}{AC}=\frac{AB}{CD}\)

  \(\Rightarrow\)\(OA=\frac{OC.AB}{CD}=3\)

  \(\Rightarrow\)\(AC=OA+OC=9\)

  \(\Delta AEO~\Delta ADC\)  ( do OE // DC )

  \(\Rightarrow\)\(\frac{OE}{DC}=\frac{OA}{AC}\)  \(\Rightarrow\) \(OE=\frac{OA.DC}{AC}=\frac{10}{3}\)

   

  0
  2021-09-19T16:53:11+00:00

  ỜI

  • phanvietha

   Xét  ΔOABvà   ΔOCDcó:

        OAB^=OCD^ (slt)

        OBA^=ODC^ (slt)

  suy ra:   ΔOAB ΔOCD  (g.g)

  Ta có:  ΔOAB ΔOCD  (cmt)

  OAAC=ABCD

  OA=OC.ABCD=3

  AC=OA+OC=9

  ΔAEO ΔADC  ( do OE // DC )

  OEDC=OAAC   OE=OA.DCAC=103

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )