Cho hình thang MNPQ. Hai đường chéo MP và NQ cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác MON bằng 5dm² và diện tích tam giác QOP bằng 20dm². Tìm diện tích

Question

Cho hình thang MNPQ. Hai đường chéo MP và NQ cắt nhau tại O. Biết diện tích tam giác MON bằng 5dm² và diện tích tam giác QOP bằng 20dm². Tìm diện tích hình thang MNPQ.

in progress 0
Eliza 1 giờ 2021-09-07T10:58:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:59:36+00:00

  $Kẻ$ $MH$ $và$ $PI$ $vuông$ $góc$ $với$ $QN$

  $\frac{S_{OPQ} }{S_{OMN} }$$=$$\frac{OQ×PI×0,5}{ON×MH×0,5}$$=$$4$

  $Hay$ $\frac{OQ}{ON}$$×$ $\frac{PI}{MH}$$=$$4$             $($$1$$)$

  $S_{PMN}$$=$$S_{QMN}$$($$chung$ $đáy$ $MN$ $và$ $chung$ $đường$ $cao$ $của$ $hình$ $thang$$)$

  $S_{ONP}$$=$$S_{OMQ}$$($$hai$ $tam$ $giác$ $có$ $diện$ $tích$ $bằng$ $nhau$ $cùng$ $bớt$ $đi$ $một$ $phần$ $chung$ $là$ $S_{OMN}$$)$.

  $Hay$ $ON$ $×$ $PI$ $=$$OQ$ $×$ $MH$

  $⇒$$\frac{OQ}{ON}$$=$$\frac{PI}{MH}$                           $($$2$$)$

  $Từ$ $($$1$$)$ $và$ $($$2$$)$ $ta$ $suy$ $ra$ $:$

  $\frac{OQ}{ON}$$×$ $\frac{OQ}{ON}$$=$$4$

  $⇒$ $\frac{OQ}{ON}$$=$$2$

  $Hay$ $OQ$ $=$$2$ $×$ $ON$ . $Suy$ $ra$ $:$

  $S_{OMQ}$$=$$2$$×$ $S_{OMN}$$=$$10$$dm²$

  $S_{MNPQ}$$=$$2$ $×$ $S_{OMQ}$$+$$S_{OMN}$$+$$S_{OPQ}$ 

                      $=$$20$$+$ $5$$+$$20$$=$$45$$dm²$

                     $Đáp$ $số$ $:$ $45$$dm²$ 

   

   

  0
  2021-09-07T11:00:15+00:00

  Đáp án:

  45 dm2

  S MNPQ là:

  [20-5]x3=45[dm2]

  Đáp số:45 dm2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )