cho hình thang vuông abcd có diện tích 36 cm2. Đường cao bh , đáy lớn cd gấp 3 lần đáy bé ab . tính diện tích hình tam giác √

Question

cho hình thang vuông abcd có diện tích 36 cm2. Đường cao bh , đáy lớn cd gấp 3 lần đáy bé ab . tính diện tích hình tam giác √

in progress 0
Madelyn 1 tháng 2021-09-11T00:02:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T00:03:23+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  `S_{ABCD} =  BH  ×  (AB+CD) :2  = BH × (AB+3 × AB) :2 = BH × AB × 2 = 36 cm^2`

  `⇒ BH × AB =18`

  lại có `AB=DH = \frac{1}{3} CD ⇒ CH = \frac{2}{3} CD`

  `S_{ΔBHC} = BH × HC : 2`

  `= BH × \frac{2}{3} CD : 2 = BH × CD : 2`

  `= BH × 3 AB : 2 = BH × AB × \frac{3}{2}`

  `= 18 × 3/2 = 27 cm^2`

  0
  2021-09-11T00:03:52+00:00

  Đáp án:

  S(ABCD) = $\frac{BH× (AB+CD)}{2}$   =  $\frac{BH × (AB+3 × AB)}{2}$= BH × AB  ×2 = 36 cm²

  ⇔ BH × AB =18 

  Ta có:

  AB=DH = `1/3` CD 

  ⇒ CH = `2/3` CD

  S(BHC) = BH × HC : 2

  = BH ×  `2/3`CD : 2 =  $\frac{BH × CD}{2}$ 

  = BH × 3 AB : 2

  = BH × AB × `3/2`

  = 18 × `3/2` = 27 cm²

  Vậy diện tích Δ là 27 cm²

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )