Cho hình tròn có bán kính R. Tính diện tích S chu vi P(viết thuật toán)

Question

Cho hình tròn có bán kính R. Tính diện tích S chu vi P(viết thuật toán)

in progress 0
Remi 2 tháng 2021-07-27T08:31:52+00:00 2 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T08:33:00+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Input: Hình tròn bán kính R

  Output: Diện tích S và chu vi P.

  Các bước giải:

  B1: Tính P = R*2*pi

  B2: Tính S = R*R*pi

  Theo mình là như vậy, bạn tham khảo nha

  0
  2021-07-27T08:33:38+00:00

  thuật toán:

  b1: nhập r(bán kính)

  b2: gán s:=r*r*Pi;

  b3: gán p:=r*2*Pi;

  b3: in kết quả ra màn hình

  b4: kết thúc thuật toán

  chương trình

  uses crt;

  var r,s,p: real;

  begin

  clrscr;

  write (‘nhap ban kinh r: ‘);  readln (r);

  s:=r*r*Pi;

  p:=r*2*Pi;

  writeln (‘dien tich la: ‘,s:1:2);

  writeln (‘chu vi la: ‘,p:1:2);

  readln;

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )