cho hỗn hợp 2 kim loại Cu,Mg có khối lượng 8,8 gam vào dd HCl dư người ta thu được 2240 ml khí (đktc) a viết pthh b tính khối lượng chất còn lại sau p

Question

cho hỗn hợp 2 kim loại Cu,Mg có khối lượng 8,8 gam vào dd HCl dư người ta thu được 2240 ml khí (đktc)
a viết pthh
b tính khối lượng chất còn lại sau phản ứng
c tính thể tích dd HCl 19,87%(D=1,047g/ml) để tác dụng với kim loại trên
nhờ anh chị giúp giùm e ạ

in progress 0
Quinn 4 tháng 2021-08-14T20:09:29+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:10:30+00:00

  a,

  $Mg+2HCl\to MgCl_2+H_2$

  b,

  $n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

  $\Rightarrow n_{Mg}=0,1(mol)$

  $m_{Mg}=0,1.24=2,4g$

  $\Rightarrow m_{Cu}=8,8-2,4=6,4g$

  Sau phản ứng, dd còn $6,4g$ chất rắn.

  c,

  $n_{HCl}=2n_{H_2}=0,2(mol)$

  $\Rightarrow m_{dd HCl}=0,2.36,5:19,87\%=36,74g$

  $\Rightarrow V_{dd HCl}=\dfrac{36,74}{1,047}=35(ml)$

  0
  2021-08-14T20:11:15+00:00

  2240ml=2.24l

  Cu không tác dụng với dung dịch HCl loãng

  a. Mg+2HCl->MgCl2+H2

  b. nH2=2.24/22.4=0.1(mol)

  Theo PT ta có nMg=nH2=0.1(mol)

  =>mMg=0.1×24=2.4(gam)

  =>mCu=8.4-2.4=6.4(gam)

  Vậy sau phản ứng chất còn lại là 6.4(gam)

  c. Theo PT ta có> nHCl=2nH2=0.2(mol)

  =>mHCl=0.2*36.5:19.87=36.74(gam)

  =>vHCl=36.74/1.047=35(ml)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )