Cho hỗn hợp Ca và CaO vào dung dịch HCl 36,5% thì thoát ra 2,24 lít khí (đktc) đồng thời thu được 22,2 gam muối trong dung dịch sau phản ứng: a) Tính

Question

Cho hỗn hợp Ca và CaO vào dung dịch HCl 36,5% thì thoát ra 2,24 lít khí (đktc) đồng thời thu được 22,2 gam muối trong dung dịch sau phản ứng:
a) Tính khối lượng Ca và CaO trong hỗn hợp.
b) Tính khối lượng dung dịch HCl đã phản ứng. Tính nồng độ phần trăm dung dịch thu được sau phản ứng.

in progress 0
Iris 1 tuần 2021-12-04T16:46:38+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T16:48:08+00:00

  Đáp án:

  a)

  %mCa=41,67%

  %mCaO=58,33%

  b) 40 g

  Giải thích các bước giải:

   Ca+2HCl->CaCl2+H2

  CaO+2HCl->CaCl2+H2O

  nH2=2,24/22,4=0,1 mol

  =>nCa=0,1 mol

  nCaCl2=22,2/111=0,2 mol

  =>nCaO=0,1 mol

  mhh=0,1×40+0,1×56=9,6 g

  %mCa=4/9,6×100%=41,67%

  %mCaO=100-41,67=58,33%

  b)

  nHCl=0,4 mol

  mdd HCl=0,4×36,5/36,5%=40 g

  mdd spu=9,6+40-0,1×2=49,4 g

  C%CaCl2=22,2/49,4×100%=44,94%

  0
  2021-12-04T16:48:19+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )