Cho hỗn hợp gồm 29,8 gam 2 kim loại Fe và Zn tác dụng hoàn toàn với 250 ml dung dịch H2SO4 vừa đủ tạo 11,2 lít khí H2(đktc) a) Viết phương trình phản

Question

Cho hỗn hợp gồm 29,8 gam 2 kim loại Fe và Zn tác dụng hoàn toàn với 250 ml dung dịch H2SO4 vừa đủ tạo 11,2 lít khí H2(đktc)
a) Viết phương trình phản ứng?
b) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp
c) Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 đã dùng?
d) Đem dung dịch thu được sau phản ứng tác dụng hoàn toàn với dd NaOH dư thu đc m1 gam kết tủa, lọc nung kết tủa trong ko khí đến khối lượng ko đổi được m2 gam. Tính m1,m2?
–giúp mình với ạ ^^

in progress 0
Emery 5 tháng 2021-07-12T09:45:15+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:46:30+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
  b)\\
  {m_{Fe}} = 16,8g\\
  {m_{Zn}} = 13g\\
  c)\\
  {C_M}{H_2}S{O_4} = 2M\\
  d)\\
  {m_1} = 27g\\
  {m_2} = 24g
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  a)\\
  Fe + {H_2}S{O_4} \to FeS{O_4} + {H_2}\\
  Zn + {H_2}S{O_4} \to ZnS{O_4} + {H_2}\\
  b)\\
  hh:Fe(a\,mol),Zn(b\,mol)\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{11,2}}{{22,4}} = 0,5\,mol\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  56a + 65b = 29,8\\
  a + b = 0,5
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 0,3;b = 0,2\\
  {m_{Fe}} = 0,3 \times 56 = 16,8g\\
  {m_{Zn}} = 0,2 \times 65 = 13g\\
  c)\\
  {n_{{H_2}S{O_4}}} = {n_{{H_2}}} = 0,5\,mol\\
  {C_M}{H_2}S{O_4} = \dfrac{{0,5}}{{0,25}} = 2M\\
  d)\\
  FeS{O_4} + 2NaOH \to Fe{(OH)_2} + N{a_2}S{O_4}\\
  ZnS{O_4} + 2NaOH \to Zn{(OH)_2} + N{a_2}S{O_4}\\
  Zn{(OH)_2} + 2NaOH \to N{a_2}Zn{O_2} + 2{H_2}O\\
  {n_{Fe{{(OH)}_2}}} = {n_{FeS{O_4}}} = 0,3\,mol\\
  {m_1} = 0,3 \times 90 = 27g\\
  4Fe{(OH)_2} + {O_2} + 2{H_2}O \xrightarrow{t^0} 4Fe{(OH)_3}\\
  2Fe{(OH)_3} \xrightarrow{t^0} F{e_2}{O_3} + 3{H_2}O\\
  {n_{Fe{{(OH)}_3}}} = {n_{Fe{{(OH)}_2}}} = 0,3\,mol\\
  {n_{F{e_2}{O_3}}} = \dfrac{{0,3}}{2} = 0,15\,mol\\
  {m_2} = 0,15 \times 160 = 24g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )