Cho hỗn hợp gồm bột Fe và FeS hoà tan vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít hỗn hợp khí (ở đktc). Dẫn hỗn hợp này qua dd Pb(NO3)2 dư thu được 47,8g k

Question

Cho hỗn hợp gồm bột Fe và FeS hoà tan vào dung dịch HCl dư thu được 6,72 lít hỗn hợp khí (ở đktc). Dẫn hỗn hợp này qua dd Pb(NO3)2 dư thu được 47,8g kết tủa đen.Tính thành phần % khối lượng của Fe và FeS trong hỗn hợp ban đầu

in progress 0
Eva 2 tháng 2021-07-19T11:39:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T11:40:58+00:00

  Ok

  0
  2021-07-19T11:40:58+00:00

  \[\begin{array}{l}
  Fe + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2} \uparrow \\
  a \to 2a \to a \to a\\
  FeS + 2HCl \to FeC{l_2} + {H_2}S \uparrow \\
  b \to 2b \to b \to b\\
  a + b = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\left( {mol} \right)\\
  {H_2} + Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2}\xcancel{ \to }\\
  Pb{\left( {N{O_3}} \right)_2} + {H_2}S \to PbS + 2HN{O_3}\\
  \;\,\;{\kern 1pt} \;\;\;\;\;\;\;0,2 \leftarrow 0,2 \leftarrow 0,2 \to 0,4\\
  {n_{PbS}} = \dfrac{{47,8}}{{207 + 32}} = 0,2\left( {mol} \right) \Rightarrow {n_{{H_2}S}} = 0,2\left( {mol} \right) \Rightarrow {n_{{H_2}}} = 0,1\;mol\\
  {n_{Fe}} = {n_{{H_2}}} = 0,1mol,{n_{FeS}} = 0,2mol\\
  \% {m_{Fe}} = \dfrac{{{m_{Fe}}}}{{{m_{Fe}} + {m_{FeS}}}}.100\%  = \dfrac{{0,1.56}}{{0,1.56 + 0,2.\left( {56 + 32} \right)}}.100\%  = 24,1\% \\
  \% {m_{FeS}} = 100\%  – 24,1\%  = 75,9\% 
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )