Cho hỗn hợp gồm metan và axetilen có thể tích là 10 lít tác dụng hoàn toàn với 10 lít hiđrô trong nhiệt độ và xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí

Question

Cho hỗn hợp gồm metan và axetilen có thể tích là 10 lít tác dụng hoàn toàn với 10 lít hiđrô trong nhiệt độ và xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp khí B có thể tích 16 lít
a) Viết phương trình hóa học xảy ra? Xác định các chất khí có trong B ?
b) Tính phần trăm thể tích các khí có trong hỗn hợp A và B

in progress 0
Abigail 1 tháng 2021-07-27T09:05:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T09:07:06+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) ${C_2}{H_2} + 2{H_2} \to {C_2}{H_6}$

  Do ${V_B} > {V_{hh}}$  ⇒ Hỗn hợp B gồm: $C{H_4};{C_2}{H_6};{H_2}$ dư

  b) Gọi x, y lần lượt là thể tích $C{H_4};{C_2}{H_2}$

  $ \Rightarrow {V_{{C_2}{H_6}}} = y;{V_{{H_2}du}} = 10 – 2y$

  Ta có hpt: $\left\{ \begin{gathered}
    x + y = 10 \hfill \\
    x + y + 10 – 2y = 16 \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}
    x = 8 \hfill \\
    y = 2 \hfill \\ 
  \end{gathered}  \right.$

  Trong hỗn hợp A: $\% {V_{C{H_4}}} = \dfrac{8}{{10}}.100\%  = 80\% ;\% {V_{{C_2}{H_2}}} = 20\% $

  Trong hỗn hợp B:

  $\begin{gathered}
    \% {V_{C{H_4}}} = \dfrac{8}{{16}}.100\%  = 50\% ;\% {V_{{C_2}{H_6}}} = \dfrac{2}{{16}}.100\%  = 12,5\%  \hfill \\
    \% {V_{{H_2}}} = 37,5\%  \hfill \\ 
  \end{gathered} $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )