Cho hỗn hợp X gồm Mg và Al (có tỉ lệ là 4:9)tác dụng với dd HCl thu được 0,896 lít khí H2. Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X ? Biết

Question

Cho hỗn hợp X gồm Mg và Al (có tỉ lệ là 4:9)tác dụng với dd HCl thu được 0,896 lít khí H2. Tính % theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp X ? Biết kết quả là %mMg=30,77% ; %mAl = 69,23%

in progress 0
Allison 1 năm 2021-10-16T05:45:48+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:47:06+00:00

  Đáp án:

   30,77% và 69,23%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  hh:Mg(a\,mol),Al(b\,mol)\\
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  2Al + 6HCl \to 2AlC{l_3} + 3{H_2}\\
  n{H_2} = \dfrac{{0,896}}{{22,4}} = 0,04\,mol\\
  a + 1,5b = 0,04\\
  24a \times 4 – 27b \times 9 = 0\\
   \Rightarrow a = 0,01;b = 0,02\\
  \% mMg = \dfrac{{0,01 \times 24}}{{0,01 \times 24 + 0,02 \times 27}} \times 100\%  = 30,77\% \\
  \% mAl = 100 – 30,77 = 69,23\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )