Cho hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng với H2SO4 (loãng,dư) thu được 2,24 lít khí (đktc). Cũng hỗn hợp X cho vào H2SO4 (đặc,nguội) thu được 0,56 lít khí

Question

Cho hỗn hợp X gồm Mg và Al tác dụng với H2SO4 (loãng,dư) thu được 2,24 lít khí (đktc). Cũng hỗn hợp X cho vào H2SO4 (đặc,nguội) thu được 0,56 lít khí A (dktc).
a. Tính %mMg và %mAl
b. Cho khí A tác dụng với 28g dd NaOH 10%. Tính C% các chất trong dd sau pứ.
Help plsss

in progress 0
Kaylee 3 tháng 2021-09-20T07:01:06+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T07:02:52+00:00

  a, 

  Gọi x, y là mol $Mg$, $Al$

  $n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1 mol$

  Bảo toàn e: $2x+3y=0,1.2=0,2$ (1)

  $n_A=\dfrac{0,56}{22,4}=0,025 mol$

  Do Al bị thụ động hoá nên chỉ Mg tác dụng với $H_2SO_4$ đặc nguội. 

  – TH1: A là $H_2S$

  Bảo toàn e: $2x=0,025.8=0,2$    (2)

  (1) (2) $\to x=0,1; y=0$ (loại)

  – TH2: A là $SO_2$

  Bảo toàn e: $2x=0,025$             (3)

  (1) (3) $\to x=0,0125; y=\dfrac{7}{120}$

  $\%m_{Mg}=\dfrac{0,0125.24.100}{0,0125.24+\dfrac{7}{120}.27}=27,59\%$

  $\%m_{Al}=72,41\%$ 

  b,

  $n_{NaOH}=\dfrac{28.10\%}{40}=0,07 mol$

  $\dfrac{n_{NaOH}}{n_{SO_2}}=2,8\to$ tạo $Na_2SO_3$ (0,025 mol), dư NaOH.

  $\Rightarrow n_{NaOH\text{dư}}=0,07-0,025.2=0,02 mol$

  $m_{dd }=0,025.64+28=29,6g$

  $C\%_{Na_2SO_3}=\dfrac{0,025.126.100}{29,6}=10,64\%$

  $C\%_{NaOH}=\dfrac{0,02.40.100}{29,6}=2,7\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )