Cho hỗn hợp Na2O, Al2O3, Fe3O4 chia làm 3 phần: P1: + H2O đc chất rắn A, dd B. Cho A+H2SO4 loãng, dd B + HCl đến dư P2: +H2 nung nóng P3: +H2SO4 đặc n

Question

Cho hỗn hợp Na2O, Al2O3, Fe3O4 chia làm 3 phần:
P1: + H2O đc chất rắn A, dd B. Cho A+H2SO4 loãng, dd B + HCl đến dư
P2: +H2 nung nóng
P3: +H2SO4 đặc nóng.
viết pt

in progress 0
Camila 4 tuần 2021-07-07T14:40:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-07T14:41:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   P1

  Na2O+H2O->2NaOH

  Al2O3+H2SO4->Al2(SO4)3+H2O

  Fe3O4+H2SO4->FeSO4+Fe2(SO4)3+H2O

  P2

  Fe3O4+4H2-to>3Fe+4H2O

  P3

  Al2O3+H2SO4đ-to>Al2(SO4)3+H2O

  Fe3O4+H2SO4đ-to>Fe2(SO4)3+SO2+H2O

  Na2O+H2SO4->Na2SO4+H2O

  0
  2021-07-07T14:41:57+00:00

  `P1+H_2O`

  `Na_2O+H_2O→2NaOH`

  `Al_2O_3+2NaOH→2NaAlO_2+H_2O`

  rắn A: `Fe_3O_4`, có thể `Al_2O_3` dư

  dd B: `NaOH` và `NaAlO_2`

  `A+H_2SO_4` loãng

  `Fe_3O_4+4H_2SO_4→Fe_2(SO4)_3+FeSO_4+4H_2O`

  `B+HCl` 

  `NaOH+HCl→NaCl+H_2O`

  `NaAlO_2+HCl+H_2O→Al(OH)_3+NaCl`

  P2+`H_2`

  `Fe_3O_4+4H_2→3Fe+4H_2O`

  `P3+H_2SO_4` đặc nóng

  `Na_2O+H_2SO_4→Na_2SO_4+H_2O`

  `Al_2O_3+3H_2SO_4→Al_2(SO4)_3+3H_2O`

  `2Fe_3O_4+10H_2SO_4đ→3Fe_2(SO4)_3+SO_2+10H_2O`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )