Cho kẽm tác dụng với lượng dung dịch HCl 14,6% vừa đủ, người ta thu được 16,8g lít khí hidro (đktc) a/ Tính khối lượng Zn tham gia phả

Question

Cho kẽm tác dụng với lượng dung dịch HCl 14,6% vừa đủ, người ta thu được 16,8g lít khí hidro (đktc)
a/ Tính khối lượng Zn tham gia phản ứng?
b/ Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng
c/ Tính C% của chất có trong dung dịch sau phản ứng

in progress 0
Charlie 2 tháng 2021-10-11T18:06:37+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-11T18:08:14+00:00

  Đáp án:

  \({{\text{m}}_{Zn}} = 48,75{\text{ gam}}\)

  \({{\text{m}}_{dd{\text{ HCl}}}} = 375{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

  Phản ứng xảy ra:

  \(Zn + 2HCl\xrightarrow{{}}ZnC{l_2} + {H_2}\)

  Ta có: 

  \({n_{{H_2}}} = {n_{Zn}} = \frac{{16,8}}{{22,4}} = 0,75{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{Zn}} = 0,75.65 = 48,75{\text{ gam}}\)

  Ta có: 

  \({n_{HCl}} = 2{n_{{H_2}}} = 1,5{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{HCl}} = 1,5.36,5 = 54,75{\text{ gam}} \to {{\text{m}}_{dd{\text{ HCl}}}} = \frac{{54,75}}{{14,6\% }} = 375{\text{ gam}}\)

  BTKL: 

  \({m_{dd{\text{ sau phản ứng}}}} = {m_{Zn}} + {m_{dd{\text{ }}{{\text{H}}_2}S{O_4}}} – {m_{{H_2}}} = 48,75 + 375 – 0,75.2 = 422,25{\text{ gam}}\)

  Ta có: 

  \({n_{ZnC{L_2}}} = {n_{Zn}} = 0,75{\text{ mol}} \to {{\text{m}}_{ZnC{l_2}}} = 0,75.(65 + 35,5.2) = 102{\text{ gam}}\)

  \( \to C\% {m_{ZnC{l_2}}} = \frac{{102}}{{422,25}} = 24,16\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )