Cho khung dây ABCD cố định điện trở 2 ôm , diện tích 10cm2 đặt trong từ trường vecto cảm ứng từ hợp với vecto pháp tuyến 1 góc 60 độ . cho bt khung có

Question

Cho khung dây ABCD cố định điện trở 2 ôm , diện tích 10cm2 đặt trong từ trường vecto cảm ứng từ hợp với vecto pháp tuyến 1 góc 60 độ . cho bt khung có 1 vòng dây
a/ Cho B=3.10^-3 tính độ lớn từ thông qua khung dây
b/ giả sử cảm ứng từ giảm từ 3.10^-2T đến 10^-2 T trong 0,1s . TÍnh độ lớn suất điện động cảm ứng

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-19T01:44:03+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T01:45:20+00:00

  Đáp án:

   phi=1,5.10^-6Wb

  Giải thích các bước giải:
  \[R = 2\Omega ;S = 10c{m^2};\alpha  = {60^0};\]

  a> Độ lớn từ thông: 

  \(\Phi  = B.S.cos\alpha  = {3.10^{ – 3}}{.10.10^{ – 4}}.cos60 = 1,{5.10^{ – 6}}{\rm{W}}b\)

  b> suất điện động cảm ứng: 
  \({e_c} = \left| { – \dfrac{{\Delta \Phi }}{{\Delta t}}} \right| = \left| { – \dfrac{{\Delta B.S.cos\alpha }}{{\Delta t}}} \right| = \left| { – \frac{{({{10}^{ – 2}} – {{3.10}^{ – 2}}){{.10}^{ – 3}}.cos60}}{{0,1}}} \right| = {10^{ – 4}}V\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )