Cho lai giữa hai loại giống thuần chủng thân cao với thân thấp F1 thu được toàn thân cao cho các cây F1 lai phân tích thì kết quả sẽ như thế nào biện

Question

Cho lai giữa hai loại giống thuần chủng thân cao với thân thấp F1 thu được toàn thân cao cho các cây F1 lai phân tích thì kết quả sẽ như thế nào biện luận và viết sơ đồ lai

in progress 0
Hadley 1 năm 2021-08-25T07:35:57+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:37:19+00:00

  Cho lai giữa hai loại giống thuần chủng thân cao với thân thấp F1 thu được toàn thân cao suy ra thân cao trội so với thân thấp 

  A : thân cao , a : thân thấp 

  Sơ đồ lai 

  $P$ : AA             x       aa

  $G$ : A                      a

  $F1$ :         Aa 

  $F1$:     Aa           x      aa

  $G$ :      A,a                a

  $Fa$ : $1Aa      :     1aa$

  0
  2021-08-25T07:37:43+00:00

  F1 thu được toàn thân cao

  ⇒ Thân cao trội hoàn toàn so với thân thấp

  quy ước: 

  Thân cao :A

  Thân thấp: a

  Ta có:

  thân cao thuần chủng có kiểu gen  : AA

  thân thấp thuần chủng có kiểu gen : aa

  Sơ đồ lai:

  Pt/c                    Thân cao        ×      Thân thấp

                                    AA                          aa

  G                                A                              a

  F1                                    Aa (100% thân cao)

  Cho F1 lai phân tích:

  P f1                    Aa        ×        aa

  G’                       A;a                  a

  F2                          1Aa:1aa

                      (50% thân cao; 50% thân thấp)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )