Cho lượng sắt dư vào 200ml dụng dịch axit sunfuric. Phản ứng hoàn toàn thu đc 6,72 lít khí hiđro ( đktc) a. Viết PTHH b. Tính khối lượng sắt đã tham

Question

Cho lượng sắt dư vào 200ml dụng dịch axit sunfuric. Phản ứng hoàn toàn thu đc 6,72 lít khí hiđro ( đktc)
a. Viết PTHH
b. Tính khối lượng sắt đã tham gia phản ứng
c. Tính nồng độ mol của dung dịch axit đã dùng

in progress 0
Harper 19 phút 2021-09-09T12:06:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T12:08:05+00:00

  n H2 = 6,72 / 22,4 = 0,3 mol

  a)  Fe + H2SO4   –>  FeSO4 + H2

       0,3     0,3                 0,3        0,3      (mol)

  b) m Fe = 0,3 . 56 = 16,8 g 

  c) CM H2SO4 = 0,3 / 0,2 = 1,5 M

  NHỚ VOTE 5 SAO VÀ CTLHN CHO MIK NHÉ. THANKS!!!

  0
  2021-09-09T12:08:23+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} b,\ m_{Fe}=16,8\ g.\\ c,\ C_{M_{H_2SO_4}}=1,5\ M.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} a,\ PTHH:Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2↑\\ b,\ n_{H_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\ mol.\\ Theo\ pt:\ n_{Fe}=n_{H_2SO_4}=n_{H_2}=0,3\ mol.\\ ⇒m_{Fe}=0,3\times 56=16,8\ g.\\ c,\ C_{M_{H_2SO_4}}=\dfrac{0,3}{0,2}=1,5\ M.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )