Cho `m(g)` hỗn hợp `X` gồm `NaCl` và `FeCl_2` tỉ lệ mol `1:1` Cgua `X` thành 2 phần bằng nhau Phần 1: Hòa tan hoàn toàn vào nước thu được dung dịch `Y

Question

Cho `m(g)` hỗn hợp `X` gồm `NaCl` và `FeCl_2` tỉ lệ mol `1:1`
Cgua `X` thành 2 phần bằng nhau
Phần 1: Hòa tan hoàn toàn vào nước thu được dung dịch `Y` .Cho `AgNO_3` dư vào dung dịch `Y` thu được `53,85(g)` kết tủa
Phần 2: Cho vào dung dịch `H_2SO_4` đặc nóng dư thu được `V(l)` khí đktc
tìm `m,V`

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-07-30T03:45:44+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T03:47:28+00:00

  Do tỉ số mol bằng nhau `=>` cho số mol của `NaCl` và `FeCl_2` mỗi phần là `x` `(mol)`.

  Phần `1`:

  `NaCl+AgNO_3\to NaNO_3+AgCl\downarrow`

  `FeCl_2+3AgNO_3\to Fe(NO_3)_3+2AgCl\downarrow+Ag\downarrow`

  Ta có: `m_{\downarrow}=53,85g`

  `=> m_{AgCl}+m_{Ag}=53,85g`

  `=> 143,5.3x+108x=53,85`

  `=> 538,5x=53,85`

  `=> x=0,1(mol)`

  Phần `2`:

  `2NaCl+H_2SO_{4 (\text{đ, n})}\to Na_2SO_4+2HCl`

  `6FeCl_2+6H_2SO_{4  (\text{đ, n})}\to Fe_2(SO_4)_3+4FeCl_3+6H_2O+3SO_2`

  `=> n_{SO_2}=n_{FeCl_2}.0,5=0,05(mol)`

  `=> V_{SO_2}=0,05.22,4=1,12(l)(*)`

  `n_{HCl}=n_{NaCl}=0,1(mol)`

  `=> V_{HCl}=0,1.22,4=2,24(l)(2)`

  `(1)+(2)=V=1,12+2,24=3,36(l)`

  `m=2.(m_{NaCl}+M_{FeCl_2})`

  `=> m=2.(58,7.0,1+127.0,1)`

  `=> m=2.18,55`

  `=> m=37,1g`

  0
  2021-07-30T03:47:36+00:00

  Đáp án:

  \( m = 37,1{\text{ gam}}\)

  \( V = 1,12{\text{ lít}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi số mol \(NaCl;FeCl_2\) trong mỗi phần đều là \(x\) mol.

  Cho phần 1 tác dụng với \(AgNO_3\)

  \(NaCl + AgN{O_3}\xrightarrow{{}}AgCl + NaN{O_3}\)

  \(FeC{l_2} + 3AgN{O_3}\xrightarrow{{}}Fe{(N{O_3})_3} + 2AgCl + Ag\)

  Ta có:

  \({n_{AgCl}} = {n_{NaCl}} + 2{n_{FeC{l_2}}} = x + x.2 = 3x;{n_{Ag}} = {n_{FeC{l_3}}} = x\)

  \( \to {m_{kt}} = 3x.143,5 + x.108 = 53,85\)

  \( \to x=0,1\)

  \( \to m = 2.(0,1.58,5 + 0,1.(56 + 35,5.2)) = 37,1{\text{ gam}}\)

  Cho phần 2 vào \(H_2SO_4\) đặc nóng dư

  \(6FeC{l_2} + 6{H_2}S{O_4}\xrightarrow{{{t^o}}}4FeC{l_3} + F{e_2}{(S{O_4})_3} + 3S{O_2} + {H_2}O\)

  \( \to {n_{S{O_2}}} = \frac{1}{2}{n_{FeC{l_2}}} = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to V = {V_{S{O_2}}} = 0,05.22,4 = 1,12{\text{ lít}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )