Cho m gam bột sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 10% thu được 1,12 lít khí hiđro (ớ đktc). a) Viết PTHH của phán ứng trên. b) Tính khối lượng bộ

Question

Cho m gam bột sắt tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl 10% thu được 1,12 lít khí hiđro (ớ đktc).
a) Viết PTHH của phán ứng trên.
b) Tính khối lượng bột sắt (m).
c) Tính khối lượng dung dịch HCl cần dùng.
(Biết: Na = 23 ; Cu = 64 ; Fe = 56 ; S = 32).

in progress 0
Piper 1 năm 2021-10-16T05:49:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T05:51:01+00:00

  Đáp án:

  $b,m_{Fe}=2,8g.$

  $c,m_{ddHCl}=36,5g.$

  Giải thích các bước giải:

  $a,PTPƯ:Fe+2HCl→FeCl_2+H_2↑$

  $b,n_{H_2}=\dfrac{1,12}{22,4}=0,05mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{Fe}=n_{H_2}=0,05mol.$

  $⇒m_{Fe}=0,05.56=2,8g.$

  $c,Theo$ $pt:$ $n_{HCl}=2n_{H_2}=0,1mol.$

  $⇒m_{HCl}=0,1.36,5=3,65g.$

  $⇒m_{ddHCl}=\dfrac{3,65}{10\%}=36,5g.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-16T05:51:27+00:00

  $n_{H_2}=1,12/22,4=0,05mol$

  $a/Fe+2HCl\to FeCl_2+H_2$

  $\text{b/Theo pt :}$

  $n_{Fe}=n_{H_2}=0,05mol$

  $⇒m_{Fe}=0,05.56=2,8g$

  $\text{c/Theo pt :}$

  $n_{HCl}=2.n_{H_2}=2.0,05=0,1mol$

  $⇒m_{HCl}=0,1.36,5=3,65g$

  $⇒m_{ddHCl}=\dfrac{3,65}{10\%}=36,5g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )