cho m gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp nhau tác dụng vừa đủ với HCl thu được 0,448 lít khí dung dịch thu được sau phản ứng đem cô cạn

Question

cho m gam hỗn hợp 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp nhau tác dụng vừa đủ với HCl thu được 0,448 lít khí dung dịch thu được sau phản ứng đem cô cạn được 2,58 gam muối khan

in progress 0
Vivian 6 ngày 2021-12-04T08:54:55+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T08:56:39+00:00

  Đáp án:

  %mNa=49,57% -> %mK=50,43%

  Giải thích các bước giải:

   Gọi chung 2 kim loại là R hóa trị I

  R + HCl —> RCl +1/2H2

  Ta có: nH2=0,448/22,4=0,02 mol -> nRCl=2nH2=0,04 mol

  -> mRCl=0,04.(R+35,5)=2,58 -> R=29 

  Vì 2 kim loại liên tiếp nhau -> 2 kim loại là Na x mol và K y mol

  -> x+y=nRCl=0,04 mol

  m hỗn hợp =mR=23x+39y=0,04.29=1,16 gam

  Giải được: x=0,025; y=0,015

  ->mNa=0,575 gam -> %mNa=0,575/1,16=49,57% -> %mK=50,43%

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-04T08:56:50+00:00

  Đáp án:

   Na và K

  Giải thích các bước giải:

   2R+2HCl->2RCl+H2

  nH2=0,448/22,4=0,02 mol

  =>nRCl=0,02×2=0,04 mol

  MRCl=2,58/0,04=64,5 g/mol

  =>MR=29 g/mol

  => Hai kim loại là Na và K

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )