: Cho m gam kim loại X tác dụng vừa đủvới100ml dung dịch HNO3x(M) thu được2,24 lit NO(đktc). Tính giátrịcủa x GIÚP MK VỚI

Question

: Cho m gam kim loại X tác dụng vừa đủvới100ml dung dịch HNO3x(M) thu được2,24 lit NO(đktc). Tính giátrịcủa x
GIÚP MK VỚI

in progress 0
Genesis 4 tháng 2021-08-06T22:10:32+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:12:06+00:00

  $n_{NO}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1(mol)$

  $\to n_{NO_3^-\text{muối}}=n_e=3n_{NO}=0,3(mol)$

  Bảo toàn $N$:

  $n_{HNO_3}=n_{NO_3^-\text{muối}}+n_{NO}=0,4(mol)$

  $\to x=\dfrac{0,4}{0,1}=4M$

  0
  2021-08-06T22:12:18+00:00

  `n_(NO) = 2.24 / 22.4 = 0.1 ( mol ) `

  Ta có bán phản ứng  : 

  `4HNO_3   +    3e   ->   NO    +   3NO_3^-    +   2H_2O`

  `-> n_(HNO_3) = 4n_(NO) = 4 × 0.1 = 0.4 ( mol ) `

  `CM_(HNO_3) = n / V = 0.4 / 0.1 = 4 M`

  Vậy $x$ $=$ $4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )