Cho m gam sắt hoà tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 dư. Sau phản ứng cách thức thu được 4,48 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn và a gam muối. Xác định

Question

Cho m gam sắt hoà tan hoàn toàn vào dung dịch H2SO4 dư. Sau phản ứng cách thức thu được 4,48 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn và a gam muối. Xác định m và a

in progress 0
Quinn 2 tháng 2021-10-10T07:50:43+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:52:38+00:00

  Đáp án:

  m Fe=11,2 g

  m muối =30,4 g

  Giải thích các bước giải:

   Fe +H2SO4 →FeSO4 +H2

     0,2                   0,2   ← 0,2

  m Fe=0,2 x56=11,2 g

  m muối =0,2 x152=30,4 g

  0
  2021-10-10T07:52:41+00:00

  Đáp án:

  $⇒m=m_{Fe}=11,2g.$

  $⇒a=m_{FeSO_4}=30,4g.$

  Giải thích các bước giải:

  $PTPƯ:Fe+H_2SO_4\xrightarrow{} FeSO_4+H_2↑$

  $n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{Fe}=n_{H_2}=0,2mol.$

  $⇒m=m_{Fe}=0,2.56=11,2g.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{FeSO_4}=n_{H_2}=0,2mol.$

  $⇒a=m_{FeSO_4}=0,2.152=30,4g.$

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )