cho m mol glucozo+AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam kết tủa tính m=?

Question

cho m mol glucozo+AgNO3/NH3 thu được 3,24 gam kết tủa tính m=?

in progress 0
Audrey 1 tháng 2021-11-08T21:08:41+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-08T21:09:45+00:00

  Đáp án: m=2,7g

   

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  {2AgN{O_3}}+{{C_6}{H_1}_2{O_6}}+{{H_2}O}+{2N{H_3}}\to{2Ag}+{2N{H_4}N{O_3}}+{{C_6}{H_1}_2{O_7}}
  \end{array}\)

  \({n_{Ag}} = 0,03mol \to {n_{{C_6}{H_1}_2{O_6}}} = \frac{1}{2}{n_{Ag}} = 0,015mol \to m = 2,7g\)

  0
  2021-11-08T21:10:21+00:00

  m kết tủa=mAg=3,24/ 108=0,03 mol

  Ta có: C6H12O6–>2Ag

               0,015          0,03

  m glicozo=0,015. 180=2,7g

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )