Cho mạch điện có 3 điện trở R1=R3=10ôm,R2=8ôm suất điện động 1 = suất điện động 2 = 15vôn, r1=0,5ôm,r2=1,5ôm. Hỏi A ,I=?;Un=? B, P2=? C, H=?

Question

Cho mạch điện có 3 điện trở R1=R3=10ôm,R2=8ôm suất điện động 1 = suất điện động 2 = 15vôn, r1=0,5ôm,r2=1,5ôm.
Hỏi
A ,I=?;Un=?
B, P2=?
C, H=?

in progress 0
Liliana 2 tuần 2021-11-27T12:32:39+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-27T12:33:51+00:00

  Đáp án:

  a> I=1A; Un=28V

  b> P2=8W

  c> H=93%

   

  Giải thích các bước giải:R1=R3=10; R2=8; E1=E2=15;r1=0,5; r2=1,5

  a> Tổng trở:
  \({R_{t{\rm{d}}}} = {R_1} + {R_2} + {R_3} = 10 + 10 + 8 = 28\Omega \)

  Theo định luật ôm:

  \(I = \frac{E}{{{R_{t{\rm{d}}}} + r}} = \frac{{{E_1} + {E_2}}}{{{R_{t{\rm{d}}}} + {r_1} + {r_2}}} = \frac{{15 + 15}}{{28 + 0,5 + 1,5}} = 1A\)

  \({U_n} = {E_1} + {E_2} – I({r_1} + {r_2}) = 15 + 15 – 1(0,5 + 1,5) = 28V\)

  b> \({P_2} = {I^2}.{R_2} = 8W\)

  c> 
  \(H = \frac{U}{E} = \frac{{28}}{{30}}.100\%  = 93\% \)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )