Cho mạch điện kín gồm mạch điện có suất điện động E=15V,điện trở R1=5 ôm, R2=6 , R3=4 ôm được mắc nối tiếp a, tín cường độ dòng điện chạy trong mạch

Question

Cho mạch điện kín gồm mạch điện có suất điện động E=15V,điện trở R1=5 ôm, R2=6 , R3=4 ôm được mắc nối tiếp a, tín cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu điện r2 b, tính công của nguồn điện sinh ra trong 5 phút và công suất tỏa nhiệt ở R3 b,c, tính điện năng tiêu thụ và công suất của đoạn mạch trong 3 phút

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-11-21T07:42:45+00:00 1 Answers 24 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:44:14+00:00

  Đáp án:

   a) 1 A; 6 V; b) 4500 J; 4 W; c) 15 W; 2700 J.

  Giải thích các bước giải:

  a) Điện trở tương đương của mạch ngoài là:

  \(R = {R_1} + {R_2} + {R_3} = 5 + 6 + 4 = 15\,\,\left( \Omega  \right)\)

  Cường độ dòng điện trong mạch là:

  \(I = \frac{E}{R} = \frac{{15}}{{15}} = 1\,\,\left( A \right)\)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở \({R_2}\) là:

  \({U_2} = I.{R_2} = 1.6 = 6\,\,\left( V \right)\)

  b) Công của nguồn điện sinh ra trong 5 phút là:

  \({A_{nguon}} = EIt = 15.1.5.60 = 4500\,\,\left( J \right)\)

  Công suất tỏa nhiệt ở điện trở \({R_3}\) là:

  \({P_3} = {I^2}{R_3} = {1^2}.4 = 4\,\,\left( {\text{W}} \right)\)

  c) Công suất của mạch ngoài là:

  \(P = {I^2}R = {1^2}.15 = 15\,\,\left( {\text{W}} \right)\)

  Điện năng tiêu thụ của mạch ngoài trong 3 phút là:

  \(A = P.t = 15.3.60 = 2700\,\,\left( J \right)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )