cho mảng a gồm n phần tử (n<=100) nguyên dương được nhập từ bàn phím. tìm giá trị nhỏ trong bảng A

Question

cho mảng a gồm n phần tử (n<=100) nguyên dương được nhập từ bàn phím. tìm giá trị nhỏ trong bảng A

in progress 0
Adeline 2 năm 2021-08-09T02:17:00+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:18:28+00:00

  program min;
  uses crt;
  var a: array[1..100] of word;
  i, n: integer;
  min : Word;
  begin clrscr;
    write(‘Nhap so phan tu cua day so: ‘); readln(n);
    for i:=1 to n do
      begin write(‘Nhap phan tu thu ‘,i,‘ cua day: ‘);
            readln(a[i]);
      end;
    min:=a[1];  
    for i:= 2 to n do
      if a[i]<min then min:=a[i];
    write(‘Gia tri nho nhat cua day co gia tri la: ‘,min);
    readln;
  end

  0
  2021-08-09T02:18:46+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i,n,Min:integer;

  A:array[1..100] of integer;

  begin

  clrscr;

  write(‘nhap n:=’);readln(n);

  for i:=1 to n do

  begin

  write(‘nhap mang A[‘,i,’]:=’);readln(A[i]);

  end;

  Min:=A[1];

  for i:=2 to n do

     if Min>A[i] then Min:=A[i];

  writeln(‘gia tri nho nhat la’,Min);

  readln

  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )